داستان و جوک و چیستان

                                            درس دوم

 

1-      شناخت نعمت های خداوند ونیاز به او درهمه حال؟

 

2-      چرا حضرت یعقوب به خاطر یوسف خداوند راسپاس می گفت؟

 

3-      چرا برادران یوسف به او حسودی می کردند؟

 

4-      برادران یوسف چرا اورا درچاه انداختند؟

 

5-       حضرت یعقوب چگونه خود را آرامش می داد؟

 

6-      آیا  حضرت یوسف درچاه تنها بود؟

 

7-      یوسف درچاه با خداوند چه می گفت؟

 

8-      شما درموقع گرفتاری چه می کنید؟

 

9-      رضا زاده چگونه از خداوند کمک می گرفت؟

 

10-  رزمندگان اسلام دردفاع از سلام  ازچه کسی مدد می گرفتند؟

 

11-  حضرت یونس درشکم نهنگ با خدا چه می گفت ؟

 

12-  حضرت نوح وزکریا از خدا چه درخواستی داشتند؟

                                                  درس سوم

1-      چه کسی بیشتر از همه سزاوار پرستش وشکر گزاری است ؟

2-      خداوند درچه چیزهایی بی مانند است ؟

 

3-      تــوحید یعنی چه؟

 

4-      معنای سوره توحید رابگو ؟

 

5-       معنی لم یلد ولم یولد یعنی چه؟

 

6-      باکلمات زیر خدا راستایش کن پروردگار؛ مهربان؛ دوست ، صمیمی، بخشنده؛ آرزو

 

7-      الحمدلله رب العلمین یعنی چه؟

 

8-      صفاتی که در درس درباره خداوند آمده است بگو؟

 

درس چهارم

1-      میوه ها وغذاها از کجا برای حضرت مریم آمده بود؟

 

2-      حضرت مریم مادر کدام پیامبر بود؟

3-      کدام پیامبر درگهواره سخن گفت؟

 

4-      حضرت عیسی از کدام کتاب آسمانی قبل از خود سخن گفت؟

 

5-      حضرت عیسی آمدن کدام پیا مبر را خبر داده است؟

 

6-      چرا حضرت عیسی  برای  رساندن  پیام خود از جایی به جای دیگر می رفت؟

 

7-      کدام پیامبر به عنوان یکی از یاران حضرت مهدی عج خواهد بود؟

 

8-      حضرت مریم وحضرت عیسی چگونه انسان هایی بودند؟                                                                     

درس پنجم

      1- مسلمانان برای دوری از آ زار بت پرستان به کجا هجرت کردند؟

 

     2- پادشاه حبشه چه دینی داشت؟

 

     3- سرپرست مسلمانان درهجرت به حبشه چه کسی بود؟

 

     4- مسلمانان قبل از اسلام چهکارهای بدی می کردند؟

 

     5- مسلمانان درمقابل نجاشی به چه کسی توکل کردند؟

     6-جعفرابن ابیطالب گفت پیامبر مارا به چه کارهایی دعوت کرد؟

 

     7-پیامبر اسلام درجوانی به چه نامی معروف بود .......چرا؟

 

     8- جعفرابن ابیطالب ازچه سوره قران آیاتی را برای نجاشی خواند؟

 

     9- بت پرستان  قریش از مسلمانان چه درخواستی داشتند؟ 

درس ششم

1-      چرابچه ها برای ساختن آدم برفی وظایف هرکس را معلوم کردند؟

 

2-      چرا سهیل بیمار شد ؟

 

3-      صبح روز بعد برای سهیل چه اتفّاقی افتاد؟

 

4-      سهیل چگونه می تواند موفق باشد

 

5-      برنامه ریزی چه فایدهای دارد؟

 

6-      برنامه درس خواندن خود را بگو.

 

7-      برای برنامه ریزی خوب چه مواردی لازم است ؟

 

8-      آیا دوست داری به جای جاجول باشی؟ ..... چرا؟

 

9-      به جاجول چه سفارشی می کنی؟             

درس هفتم

1- راهنمایان زندگی ما چه کسانی هستند؟

 

2- پیامبران از میان چه کسانی انتخاب می شوند؟

 

3- پیامبران چگونه مردمانی بودند؟

 

4- پیامبران برای مردم چه برنامه هایی آورد ند؟

 

5- پیامبران مردم را ازچه کارهایی باز می داشتند/

 

6- آخرین وبرترین پیامبر کیست؟

 

7- نبوت یعنی چه؟

 

8-برای قدر دانی از پیامبران چه می گویی؟

9-داستانی از قران  را درباره ی پیامبری بگو؟

 

                           درس هشتم

 

1- کتاب آسمانی ما مسامانان  چه نا م دارد؟

 

 2- قران ازطرف چه کسی وبه وسیله چه کسی به ما رسیده است؟

 

 3- در قران چه دستوراتی برای ما آورده است ؟

 

 4- ما نسبت به قران چه وظایفی داریم؟

 

 5- یک آیه از قران را بخوان.

6 چهار دستور قرانی رانام ببر.

 

 7-  یک داستان از قران راتعریف کن

درس نهم

1 پیامبر(ص) چه کسی را به جانشینی خود برگزید؟

 

2- چرا حضرت علی (ع) از همه برای جانشینی پیامبر سزاورتر بود؟

 

3- چرا حضرت علی تحمـّل دوری از پیامبر رانداشت؟

 

4- چه کسی برای جانشینی  یک معلّم درکلاس  بهتر است ؟

 

     5  - پیامبر(ص) برای خشنود کردن امام علی(ع) از چه کسی نام برد؟

 

 

6- جانشین پیامبر چه ویژگیهایی را باید داشته باشد؟

 

7- درکجا امام علی جان پیامبر(ص) را نجات داد؟

 

8- اصول دین را نام ببر؟

 

9-داستانی از عدالت وقضاوت امام علی بگو ؟

 

10- امامان بعد از پیامبر چند نفرند؟

 

11-امامت یعنی چه؟

 

12- پیامبر امام علی را باچه عنوانهایی نامبرد؟

 

13-  نسبت هارون به موسی مثل نسبت  حضرت علی به............است؟

 

14-  داستان حضرت علی(ع)  وپیرمرد مسیحی را به طور خلاصه بگو .

 

15-  امام علی (ع) درباره ی قضاوت به مرد مهمان چه فرمود؟

 

در س دهم

 

1-      پس از مراسم حج فرشته وحی  چه پیامی به پیامبر(ص) داد؟

 

2-      نام فرشته وحی چیست؟

 

3-      یاران واصحاب پیامبر(ص) درباره ی وحی باخود چه گفتند؟

 

4-      پیامبر(ص) برای دادن پیام به مردم درکجا توقف کردند؟

 

5-      پیامبر(ص ) بعد از نماز ظهر خطاب به مردم چه فرمودند؟

 

6-      پیامبر(ص) برای امام علی (ع) ویارانش  چه دعایی کردند؟

 

7-      چرامسلمانان به حضرت علی تبریک گفتند؟

 

8-       پیامی که حضرت محمّد به مسلمانان رسانید چه بود؟

 

9-      چرا واقعه غدیر خم برای مسلمانان اهمیّت دارد؟

 

10-  برای عید غدیر چه برنامه هایی داشته اید؟   

 

درس یازدهم

 

1-       اسراف کردن یعنی چه؟

 

2-       وحید چگونه اسراف می کرد ؟

 

3-       چگونه می توان ازنعمت های خدا بهتر وخوبتر استفاده کنیم ؟

 

4-       امام رضا (ع) چگونه آن پسر را از اسراف کردن  نهی کرد؟

 

5-        آیه « ولا تسرفوا انه ولایحب المسرفین » یعنی چه؟

 

6-       شما درچه چیزهایی صرفه جویی می کنید؟

 

7-       چرا می گویند وقت طلا است؟

 

8-       امام رضا(ع) در مورد اسراف چه فرمودند ؟

 

9-       دراستفاده از اموال عمومی چگونه باید باشیم ؟

 

10-   چند نمونه از خطاها وگناهان رابگو؟                              

 

درس دوازدهم

 

1-      اگر ما چیزی را پیدا کنیم مال خودما ن می شود؟

 

2-      مادر رضا درمورد قا یق پیدا شده به رضا چه گفت؟

 

3-      پیامبر گرامی (ص) فرمودند: که شا یسته نیست که مسلمان چیزی را ..........

 

4-      چرا چیزی که مال ما نیست نمی توانیم برداریم  ؟

 

5-      آیا برداشتن اموال کم ارزش دیگران حرام نمی باشد؟

 

6-      آیا مهدی می تواند لباسی دیگر مثل لباس خود بردارد؟ چرا؟

 

7-      اموالخصوصی کدامند ؟ نام ببر.

 

8-      اموال عمومی کدامند ؟نام ببر

 

9-      پیامبر گرامی درمورد مال حرام چه فرمودند؟                                                        

 

درس سیزدهم

 

            1 -  امام هادی (ع) امام چندم   ماست؟

 

            2- شغل یونس  چه بود ؟

 

            3 - نگرانی یونس از چه بود ؟

 

            4-  یونس برای چه به نزد امام هادی (ع)  رفت ؟

 

            5 - امام هادی به یونس چه فرمودند که او آرام گرفت؟

 

           6- انسان در موقع سختی ها به چه کسانی باید متوسل شود؟

 

           7 -  روز دوم  در منزل امام هادی (ع) چه اتفاقی افتاد وامام چه فرمودند؟

 

           8 - چرا یونس ازخانه حاکم خوشحال برگشت ؟

 

           9 یونس وقتی به امام هادی می نگرد با خود  چه می گفت ؟

 

           10- انسان بهتر است که هنگام مشکلات  به.............

 

  اگر مشکل داشتن نظر بده

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:3  توسط   |